Partner in personele zaken.

Hoe organiseer ik mijn arbodienstverlening?

Per 1 juli 2017 is de Arbowet aangepast. En is elke werkgever verplicht om met een basiscontract arbodienstverlening te werken. Alle huidige contracten moeten worden aangepast naar de wettelijke eisen voor 1 juli 2018 door bijvoorbeeld een addendum toe te voegen. Uiteraard kun je ook een nieuw contract afsluiten met je arbodienstverlener.

Hoe organiseer je je arbodienstverlening?

Als werkgever heb je de keuze uit 2 regelingen: de vangnetregeling: waarbij je alle diensten bij een gecertificeerde arbodienst inkoopt, of een maatwerkregeling waarbij je als werkgever zelf alle benodigde professionals inhuurt voor de kerntaken.

Kerntaken

Als werkgever heb je de wettelijke plicht om je voor de volgende 5 taken te laten bijstaan door deskundigen:

  • Ziekteverzuimbegeleiding: het bevorderen van re-integratie bij verzuim wegens ziekte of gebrek. Voor de verzuimbegeleiding gelden wettelijke termijnen (Poortwachter). Nieuw in de arbowet is dat de rol van de bedrijfsarts adviserend is en de werkgever verantwoordelijk blijft.
  • Arbeidsgezondheidskundig onderzoek: Het doel van dit onderzoek is de risico’s van de arbeid voor de gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Als werkgever ben je verplicht het onderzoek aan te bieden. Werknemers zijn echter niet verplicht om het af te nemen.
  • Aanstellingskeuringen: Bedoeld om de geschiktheid van een medewerker voor een functie te bepalen. Een keuring mag alleen worden afgenomen indien de functie bijzondere eisen kent op het gebied van medische geschiktheid.
  • Toetsen van/adviseren over RI&E: De Risico Inventarisatie en Evaluatie is een middel om de gezondheid en veiligheid in de organisatie te bevorderen. Elk bedrijf moet laten inventariseren welke omstandigheden in het werk gevaarlijk of ongezond kunnen zijn voor werknemers en een plan van aanpak opstellen waarin de maatregelen staan beschreven hoe de risico’s worden teruggebracht.
  • Bieden van de mogelijkheid om een bedrijfsarts te raadplegen: Voor alle werknemers moet het duidelijk zijn hoe ze in contact kunnen komen met de bedrijfsarts om daar zonder voorbehoud en schroom hun vragen op het gebied van hun individuele gezondheid en veiligheid in relatie tot het werk kunnen stellen. In veel organisaties is dit geregeld door het zogeheten arbeidsomstandighedenspreekuur. Er is geen toestemming of medeweten van de werkgever nodig om dit spreekuur te kunnen bezoeken.

Voor de uitvoering van deze kerntaken worden in de Arbowet 4 gecertificeerde kerndeskundigen genoemd: Bedrijfsarts, Arbeidshygiënist, Arbeids- en organisatiedeskundige en Hogere veiligheidskundige. De genoemde kerntaken worden vrijwel allemaal door de bedrijfsarts uitgevoerd. Alleen voor de RI&E en het arbeidsgezondheidskundig onderzoek kunnen de andere kerndeskundigen ook worden ingeschakeld.

In het basiscontract moet geborgd worden dat er zorgvuldig omgegaan wordt met privacygegevoelige gegevens, dat de bedrijfsarts onafhankelijk kan werken, dat er onderlinge afstemming plaats kan vinden tussen de verschillende kerndeskundigen en dat multidisciplinaire samenwerking met interne en externe (kern)deskundigen wordt gefaciliteerd. Denk hierbij ook de verplichte preventiemedewerker en de afstemming met OR/Personeelsvertegenwoordiging.

Bronnen:

De nieuwe Arbowet per 1 juli 2017:

https://www.arboportaal.nl/actueel/arbozorg/wijzigingen

Wet Verbetering Poortwachter:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013063/2008-11-01

Regeling procesgang 1e en 2e ziektejaar:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013540/2007-01-01

 

Laat een reactie achter

BeijerHR

Plantijnweg 30a
4104 BB Culemborg
0345- 250113

info@beijerhr.nl

KvK 56325681
BTW NL128093584B01
BANK NL57INGB0007325404

HR Strippenkaart

U bent werkgever van een kleine tot middelgrote onderneming en u houdt de touwtjes graag zelf in handen. U zit niet te wachten op een grote afdeling HR of op een bureau dat via een duur abonnement uw personele zaken behartigt. Met de HR Strippenkaart koopt u zelf advies in, wanneer het u uitkomt.

Interessant? Delen mag!